کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۸۰۲۱۸ ویدئو

تنها راه آمریکا برداشتن یک جای تحریم هاست

تنها راه آمریکا برداشتن یک جای تحریم هاستوزیر اطلاعات گفت: تنها راه آمریکا؛ برداشتن یک باره تحریم هاستhttps://www.iribnews.ir/00CdzQ تنها راه آمریکا برداشتن یک جای تحریم هاست

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت