کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۹۶۱ ویدئو

جهانیان از پیشرفت ها و نوآورهای موشکی ایران بهت زده اند

غلبه بر دشمن فقط با روحیه جهادی و خودکفایی ممکن است همین که دولت روحانی به یک فکر نخ نما شدهِ (اعتماد جهانی) در مذاکرات فریب خورده باید به دنبال نشانه های حماقت خود در مذاکرات برجام و تیم مذاکره کننده خودش بگردد، برای آمریکائیان ماندن تحریم ها راهی قدیمی بود برای رسیدن به یک هدف