کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۰۴۲ ویدئو

دیپلماسی اقتصادی با همسایگان

قسمت 1فهم ما از دیپلماسی اقتصادی چیست؟ چه نسبتی میان سیاست خارجی و اقتصاد را میتوان متصور شد؟رویکرد نوین در مفهوم شناسی دیپلماسی اقتصادی با کدام مشخصات شناسایی میشود؟مقصود از همسایگی در دیپلماسی اقتصادی چگونه است؟رهیافت ما از اولویت دهی به همسایگان در مراودات اقتصادی، مبتنی بر در