کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۵۰۹ ویدئو

استاد محمدرضا صفاری و کاملترین فهرست گیاهان مفید برای خار پاشنه

استاد محمدرضا صفاری و کاملترین سلسله مباحث گیاهپزشکی و تاثیر گیاهان بر درمان بیماریها برای اولین بار در جهان! استاد محمدرضا صفاری و کاملترین فهرست گیاهان مفید برای خار پاشنه