کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۲۱۳۲ ویدئو

تهران در خطر عادی انگاری؛ کرونا در کمین

تهران در خطر عادی انگاری؛ کرونا در کمینبا اینکه روند شیوع بیماری در کشور رو به کاهش است، اما نباید با عادی انگاری موجب بروز مجدد پیک بیماری شویم. تهران در خطر عادی انگاری؛ کرونا در کمین