کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۳۲۸ ویدئو

جرمگیری دندان . دندان قروچه . ریشه باقیمانده دندان . محمد محمدزاده

جرم دندان چیست ؟ دندان قروچه چیست ؟ ایا میتوان ریشه باقیمانده یک دندان را نگه داشت ؟ دکتر محمد محمدزاده جرمگیری دندان . دندان قروچه . ریشه باقیمانده دندان . محمد محمدزاده