کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۲۹۶ ویدئو

حکایات سعدی

گلستان سعدی باب اول حکایت یازدهمدرویشی مستجاب الدعوه در بغداد پدید آمد حجاج یوسف را خبر کردند بخواندش و گفت دعای خیری بر من کن. گفت خدایا جانش بستان گفت از بهر خدای این چه دعاست گفت این دعای خیر است تو را و جمله مسلمانان راای زبردست زیردست آزارگرم تا کی بماند این بازاربه چه کار آیدت جهانداریمردنت به که مردم آزاری