کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۴۰۷ ویدئو

بخار سرد

انواع بخار سرد مطالعات اخیر نشان داده است که افزایش سطح رطوبت در محیط به حداقل 43٪، تاثیری چشمگیر بر روی حدود 85٪ از #ویروس ها بخار سرد