کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۱۹۳۴ ویدئو

تاکتیک قشنگ پپ گوردیولا گل بعد از 24 پاس متوالی

تاکتیک قشنگ پپ گوردیولا گل بعد از 24 پاس متوالی