کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۸۳۶۶ ویدئو

میلادقربانی شعر عاشقانه تیمار

شاعر و دکلمه میلاد قربانی ملقب به تیمارشعر عاشقانهاز کتاب چاپ نشده ی تیمار میلادقربانی شعر عاشقانه تیمار