کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۹۶۱ ویدئو

ناگفتههای مهم سیدجوادهاشمی پس از عذرخواهی در پی انتشار تبلیغ جنجالی قسمت اول

ناگفته‌های مهم سید جواد هاشمی پس از عذرخواهی : 
لایف استایل خود سید جواد هاشمی هم اکنون چیست ؟
نسبت سید جواد هاشمی و تبلیغ جنجالی اخیر چیست ؟ 
تفاوت سید جواد هاشمی با سلبریتی‌های دیگه چیست ؟

سید جواد هاشمی: 
* من و امثال من مسئول خ