کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۴۹۷۷ ویدئو

منبع وزارت دفاع آمریکا: موشک های ایران تا کجا می رسند؟

قدر یک روز عمرِ مسئولین اعتدال به کوتاهی یا بلندی آن نیست یک روز مسئولیت در بندگی خدا اگر در خدمت به مردم بگذرد از هزار سال عمر در مسئولیت بی ثمر بهتر است هر دولتی جدا از هر سلیقه ای که دارد تکلیفی دارد که باید خدمت به مردم را فقط در راه اهداف انقلاب به جلو ببرد و چه پیروز بشود ی