کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۲۱۶۱۲ ویدئو

خدمات رایگان بیمارستانهای وزارت بهداشت برای بیمهشدگان تأمین اجتماعی

شبکه خبر - 7 بهمن 99 - 19:00| بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های وزارت بهداشت خدمات رایگان می‌گیرند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی تا دو هفته دیگر در صورت مراجعه به بیمارستان‌های متعلق به وزارت بهداشت می‌توانند بدون پرداخت فرانشیز از خدمات درم