کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۳۲۸ ویدئو

اهمیت و تاثیرات پدیده مخوف ستون پنجم در ایران

گفتگوی جلیل مرتضوی به تاریخ 23 ژانویه 2021 با حشمت رییسی در خصوص اهمیت و تاثیرات پدیده مخوف ستون پنجم در ایران.موضوع گفتگو باعث سرازیر شدن اشک های حشمت رییسی شد... اهمیت و تاثیرات پدیده مخوف ستون پنجم در ایران