کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۴۴۷ ویدئو

بدون عنوان اثر صادق تبریزی

برخلاف مینیاتورهای ظریف نسخه‌های کهن، صادق تبریزی با اغراق در ابعاد آدم‌ها و جانوران، به روایتی تازه از هم‌نشینی خط و رنگ در گستره بوم نقاشی رسیده استنوشته های به خط ثلث در هاله دورِ سرِ پیکره‌های انسانی و دیگر بخش‌های اثر، سبب شده اثر از فضای بازنمایی طبیعی فاصله گرفته و به نماد