کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۴۳۸ ویدئو

تلاوتی بسیارفنی و فوق العاده از محمود شحات

مقطعی عالی و فوق وصف که در مقام نهاوند اجرا شده است . تلاوتی بسیارفنی و فوق العاده از محمود شحات