کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۵۰۲۲ ویدئو

آماده کردن ذهن ما برای پذیرفتن فرازمینی ها

ده ها پیش اسراعیل و آمریکا توانستند با فرازمینی ها ارتباط بر قرار کنند ، آنها خواستند این موضوع را فاش کنند اما فرازمینی ها از آنها خواستند که فاش نکنند، چون مردم هنوز نمی توانند بپزیرند آماده کردن ذهن ما برای پذیرفتن فرازمینی ها