کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۳۴۴۷ ویدئو

ملت جمهوری آذربایجان در کنار ارتش ظفرمند خود در قره باغ

قره باغ آزربایجاندیر ملت جمهوری آذربایجان در کنار ارتش ظفرمند خود در قره باغ