کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۵۰۲۲ ویدئو

نابودی دسترنج کشاورزان کرمانی در پی طوفان شن

نابودی دست‌رنج کشاورزان کرمانی در پی وقوع طوفان شن و بی‌تفاوتی مسئولین نابودی دسترنج کشاورزان کرمانی در پی طوفان شن