کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۱۹۳۴ ویدئو

گوش کَر دولت تدبیر و امید

وقتی انتقاد پذیری هم قربانی دلالی دولت تدبیر و امید می شود گوش کَر دولت تدبیر و امید