کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۲۱۳۴ ویدئو

سیم سیار شنود دار

برخی از ویژگیهای محصولسیمکارت خورشنود با کیفیت از راه دوربدون مشکل شارژ با وجود برقکیفیت بالا بدنه و شنود مخفیدر نبود برق تا 3 روز شارژ داردکیفیت بالا میکروفونکیفیت بالا ساخت بدنهبسیار مخفی و بدون کوچکترین نشانه ای از وجود میکروفونnaji20.com