کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۰۱۸۹۳ ویدئو

استاد شهریار زرشناسدر جهان آرا//ترامپ یک شبه فاشیست است//جدید

ترامپ#فاشیست#استاد زرشناس#جهان آرا استاد شهریار زرشناسدر جهان آرا//ترامپ یک شبه فاشیست است//جدید