کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۲۱۶۴۳ ویدئو

نماهنگ | جمهوری اسلامی حرم است

امام خامنه ای عزیز: میهن عزیز ما یک بخش مهمّی از امنیّتش محصول کار همین جوانان مؤمنی است که در زیر فرماندهی سردار شهید عزیزمان سالها کار کردند، تلاش کردند؛ اینها امنیّت‌آورند، برای کشور هم اینها امنیّت می‌آورند؛ بله.
آن فریب‌خوردگانی که یک روزی فریاد زدند «نه غزّه، نه لبن