کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۴۰۱ ویدئو

موشک های هوشمند بالستیک ایران

این فیلم کافیست تا تصاویرش کابوس هر شب و روز دشمنی باشه که خواب تعرض به این خاک رو داره، به امواج انفجار هولناک و صدای ترکش ها دقت کنید، این فیلم یعنی ما در لبه فناوری های هوشمند نظامی هستیم موشک های هوشمند بالستیک ایران