کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۲۰۴۲ ویدئو

توضیحات دکتر صالحی در مورد شهود اطلاعات از طریق فوتون های درهم تنیده/درهم پیچیده

دستاورد بسیار بسیار مهم: در این روش دو فوتون در هم تنیده و سپس جدا شده و در دو نقطه دلخواه در هر فاصله‌ای از هم قرار می‌گیرند.در این شرایط هر عملی روی فوتونی انجام شود بلادرنگ فوتون دوم آن عمل را انجام می‌دهند. با کد کردن حرکات شبیه آنچه در کامپیوتر ها اتفاق می پافند هر اطلاعاتی