کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۰۷۲ ویدئو

سه هزار سال موسیقی و فرهنگ | Unseen Afghanistan | نگین آسیا

افغانستان | کشوری با جغرافیای بی نظیر و پهناور، منشا زبان و فرهنگهای چند هزار ساله، مردمانی با هوش سرشار، ثروت های طبیعی بیکران، محل پرورش پادشاهان جهانگشا، شاعران حماسه سرا، دانشمندان و مخترعان نابغه، درهم شکنده ی امپراتورهای متخاصم، نگین و قلب قاره آسیا، با آینده ای درخشان و طل