کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۳۹۷۹ ویدئو

نماینده مجلس غلط می کند برای مردم گردن کلفتی کند- علامه مجاهد آیت الله وفسی

نماینده مجلس غلط می کند برای مردم گردن کلفتی کند- علامه مجاهد آیت الله وفسی