کل ویدئوها تاکنون: ۳۹۱۴۴۰۱ ویدئو

مصاحبه امیر سرافراز محمود جدیدی، خلبان جنگنده اف5، قسمت سوم

مصاحبه امیر سرافراز محمود جدیدی، خلبان جنگنده اف5، قسمت سوم