کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

انجام جراحی های نادر، جراحی همزمان رباط صلیبی،مینیسک،پرانتزی توسط دکتر شهرستانی

انجام جراحی های نادر، جراحی همزمان رباط صلیبی،مینیسک،پرانتزی توسط دکتر شهرستانی