کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

بازسازی عملیات ترور شهید فخریزاده در یکی از شبکه های اسرائیل

بازسازی عملیات ترور شهید فخریزاده در یکی از شبکه های اسرائیل