کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۲۰۹۸۹ ویدئو

استفاده مستمر از چسب بر روی یک ناحیه از پوست بیمار

استفاده مستمر از چسب بر روی یک ناحیه از پوست بیمار