کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۹۴۹۲ ویدئو

08 تعریف ارتباط متقابل مکمل:هرگاه محرک تبادل وپاسخ آن،باهم دوخط موازی تشکیل دهند

08 تعریف ارتباط متقابل مکمل:هرگاه محرک تبادل وپاسخ آن،باهم دوخط موازی تشکیل دهند

تازه ترین ویدئوها