کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۵۲۸۰۸ ویدئو

پژمانفر: عدهای عمدا سوءمدیریت می کنند تا گرانی شود!

پژمانفر: عدهای عمدا سوءمدیریت می کنند تا گرانی شود!