کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۴۳۸۱ ویدئو

زایمان گاو

زایمان تلیسهزایمان گاو سزارینعلت تاخیر در زایمان گاوعلت دیر زاییدن گاوزمان زایمان گاوزایمان گاو با دستگاهزایمان گاو سه قلوزایمان اسب

پر بازدیدترین ویدئوها در 48 ساعت گذشته

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت