کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۲۷۶۲۸ ویدئو

زایمان گاو

زایمان تلیسهزایمان گاو سزارینعلت تاخیر در زایمان گاوعلت دیر زاییدن گاوزمان زایمان گاوزایمان گاو با دستگاهزایمان گاو سه قلوزایمان اسب

سایر اخبار مستند و محيط زيست