کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۸۶۳۴ ویدئو

سخنرانی تد :آینده تحقیقات سرطان را برآورده می کند.سخنران ایوا ورتس

سخنرانی تد :آینده تحقیقات سرطان را برآورده می کند.سخنران ایوا ورتس