کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۴۵۵۵۲ ویدئو

باقری کنی: حقوق بشر کشورهای غربی برخاسته از سیاستهای آنهاست

باقری کنی: حقوق بشر کشورهای غربی برخاسته از سیاستهای آنهاست