کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۴۶۳۲۲ ویدئو

گاوهای غولپیکر

گاوهایی که بسیار بزرگ و سنگین وزن هستند و به غیر از صاحب اون گاو کسی جرات نزدیک شدن به این حیوانات را ندارد

سایر اخبار مستند و محيط زيست