کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

مصاحبه کمتر دیده شده از امام خمینی در مورد تحریم های اقتصادی

مصاحبه کمتر دیده شده از امام خمینی در مورد تحریم های اقتصادی