کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

موضوعی که حاج قاسم تا چند ساعت قبل از شهادت پیگیر آن بود

موضوعی که حاج قاسم تا چند ساعت قبل از شهادت پیگیر آن بود