کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۲۶۸۲۴ ویدئو

گفتگو در افزایش شادی در کار و زندگی - 42. نقش اعتماد و باور در موقعیتهای اجتماعی

گفتگو در افزایش شادی در کار و زندگی - 42. نقش اعتماد و باور در موقعیتهای اجتماعی