کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۵۱۸۸ ویدئو

توصیه به درمان نکردن سرماخوردگی بعد وقوعپیشگیری از بیماریهای سخت تر

توصیه به درمان نکردن سرماخوردگی بعد وقوعپیشگیری از بیماریهای سخت تر