کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۱۳۲۷ ویدئو

مصاحبه با آقای دکتر بهنام ابراهیمی، مسئول میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی

مصاحبه با آقای دکتر بهنام ابراهیمی، مسئول میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی