کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۵۲۰۶ ویدئو

جزیده : تیم ما تیم بود توانستیم با آنالیز خوب و همدلی بازیکنان پیروز شدیم

جزیده : تیم ما تیم بود توانستیم با آنالیز خوب و همدلی بازیکنان پیروز شدیم