کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۹۵۸۷ ویدئو

گفتگو با المیرا شریفی مقدم ، گوینده خبر درباره زلزله و همسر و بچه ها

گفتگو با المیرا شریفی مقدم ، گوینده خبر درباره زلزله و همسر و بچه ها