کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۵۱۹۹ ویدئو

فرمانده معظم کل قوا:اسنادی که نشان داده شدثابت کرد که آمریکاباصدام پیش ازآغاز جن

فرمانده معظم کل قوا:اسنادی که نشان داده شدثابت کرد که آمریکاباصدام پیش ازآغاز جن