کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۱۱۹۷۴ ویدئو

خداوند در همه حال در کنار توست

خداوند در همه حال در کنار توست