کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۳۲۵۷ ویدئو

آئین بهره برداری از طرح های ملی وزارت صمت با حضور رئیس جمهور برگزار شد

آئین بهره برداری از طرح های ملی وزارت صمت با حضور رئیس جمهور برگزار شد