کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۰۰۷۳۴ ویدئو

گفتگوی 7 فیلسوف غربی در حوزه متافیزیک - یک تصادف بزرگ

گفتگوی 7 فیلسوف غربی در حوزه متافیزیک - یک تصادف بزرگ