کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۹۷۲۶۲ ویدئو

گلایه کارگران ساختمانی از بازرسی های شش ماهه برای وصل مجدد بیمه تامین اجتماعی

گلایه کارگران ساختمانی از بازرسی های شش ماهه برای وصل مجدد بیمه تامین اجتماعی