کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۳۱۲۶۱ ویدئو

تصویر بزرگ تبعات همکاری ایران با FATF

برخی با تحریف واقعیت های میدانی همچنان تلاش می کنند تصویر غیرواقعی از FATF و نقش آن در تعاملات اقتصادی ارائه دهند.